ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

wpis w: Współpraca | 0

Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie zwraca się z prośbą o wsparcie.

Zapraszamy Państwa do tego dzieła, które w nasze serca włożył Bóg:

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. […] Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego…”

(Biblia, Księga Izajasza 58:6-7,9)

Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie udziela pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym w przezwyciężaniu różnego rodzaju problemów życiowych. Każda osoba traktowana jest indywidualnie, zakres pomocy materialnej i duchowej uzależniony jest od jej potrzeb i możliwości zmian na danym etapie osobistego rozwoju. Wsparcie materialne darczyńców wykorzystywane jest aktualnie w lokalach Fundacji (posiadamy cztery mieszkania readaptacyjne – 2 z zasobów Miasta Chorzów, o trzecie czynimy starania oraz 2 lokale wynajmowane są prywatnie na prowadzenie działalności statutowej), gdzie przebywa stale około 15‑25 podopiecznych (w zależności od potrzeb i możliwości), w ciągu roku odwiedza Fundację podczas cyklicznych spotkań lub różnego rodzaju aktywności około 1600 osób. Opierając się na Słowie Bożym, o naukę Jezusa Chrystusa, dokładamy starań, aby przestrzeń Fundacji była miejscem przytulnym i pełnym miłości, gdzie bez względu na osobę, każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, będąc wykluczonym lub zagrożonym jakimkolwiek wykluczeniem społecznym, mógł uzyskać wsparcie materialne i duchowe – umyć się, zmienić ubranie, przebywać w cieple i spokoju, przygotowywać sobie posiłki, porozmawiać o swoich dylematach i trudnościach, uzyskać pomoc w przezwyciężeniu swoich problemów i zmierzaniu się z wyzwaniami dnia codziennego w sprawach urzędowych i osobistych relacjach.

Staramy się zapewnić naszym Podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, tworząc dla Nich namiastkę DOMU i RODZINY. Pobudzając nadzieję, wiarę, otwartość na drugiego człowieka, co uzdalnia do miłosierdzia wobec bliźnich, a miłość Boga w człowieku czyni coraz doskonalszą w Chrystusie, pozwalamy Im również współtworzyć Społeczność Fundacji – wszystko to, aby mogli wzrastać i usamodzielniać się ku własnemu wybawieniu z wszelkiego zniewolenia i ku prawdziwemu życiu w Bogu.

Wierzymy, że przestrzeganie tego przykazania z miłości do Boga, przyniesie nam wszystkim błogosławieństwo, które On obiecuje:

„Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Państwa będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! […] …wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.” (Biblia, Księga Izajasza 58:8-12)

 §4 Celów i zasad działalności Fundacji określa, iż „Nadrzędną misją Fundacji jest niesienie wszelkiej możliwej i właściwej w indywidulanej sytuacji danej osoby pomocy, w tym wsparcia duchowego, każdej osobie, która znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej w oparciu o Słowo Boże oraz głos Ducha Bożego, a celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. działalność charytatywna,
 5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. ochrona i promocja zdrowia i życia,
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 14. wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych,
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 17. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 18. turystyka i krajoznawstwo,
 19. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność wspomagająca rozwój demokracji,
 21. ratownictwo i ochrona ludności,
 22. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 23. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 25. promocja i organizacja wolontariatu,
 26. pomoc Polonii i Polakom za granicami kraju,
 27. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 28. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 29. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i  ochrony praw dziecka,
 30. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 31. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.”

Państwa wsparcie pomoże nam w realizowaniu naszej codziennej służby pośród bezdomnych kobiet, dzieci i mężczyzn, pośród osób w trudnej sytuacji osobistej, do których posyła nas wzór naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa.

Prezes Fundacji

Krzysztof Frankowski