ZASADY POBYTU POD OPIEKĄ FUNDACJI

w prowadzonych przez nią mieszkaniach readaptacyjnych

 1. Przyjmuję do wiadomości, iż celem korzystania ze wsparcia Fundacji w prowadzonych przez nią mieszkaniach readaptacyjnych jest moje całkowite usamodzielnienie się, co jest możliwe w terminie 3 miesięcy.
 2. Wyrażam dobrowolną gotowość do podjęcia wszelkiego wysiłku, niezbędnego do mojego usamodzielnienia się w jak najszybszym terminie.
 3. Wyrażam dobrowolną gotowość do przestrzegania zasad obowiązujących w Chrześcijańskiej Fundacji „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich, prawdach zawartych w Słowie Bożym i kierownictwie Ducha Świętego.
 5. Przynależność wyznaniowa nie jest kryterium przyjęcia do Fundacji, jednocześnie nie będę celowo podważał wartości, na jakich oparta jest działalność Fundacji.
 6. Zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, organizowanych przez Fundację w ramach działań profilaktycznych. W uzasadnionych przypadkach (wykonywanie pracy zarobkowej, szczególne okoliczności losowe) mogę zostać zwolniony z nich po uprzednim skutecznym poinformowaniu Opiekunów.
 7. Będę stosować się do zasady pełnej jawności i szczerości względem moich Przyjaciół, których wszelkie działania mają za zadanie stawianie mnie w prawdzie o mnie samym.
 8. Przyjmuję do wiadomości, iż każda osób korzystająca ze wsparcia Fundacji jest cenna i traktowana jest w zależności od Jej indywidualnej sytuacji.
 9. Zobowiązuję się stosować do poleceń moich Przyjaciół. Jeżeli nie zgadzam się z nimi, zobowiązuję się ujawnić przyczyny, z jakich uważam je za niestosowne, a jeżeli nie zmienią one stanowiska moich Przyjaciół, zobowiązuję się wypełnić ich zalecenia.
 10. Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich wskazówek moich Przyjaciół jako wspierających moje usamodzielnienie się.
 11. Nie będę prowadzić działań, mogących szkodzić dobru Społeczności Fundacji.
 12. Nie będę posiadał, zażywał, przekazywał innym alkoholu, narkotyków, leków przepisanych przez lekarza i innych środków psychoaktywnych.
 13. Wyrażam zgodę na poddanie się w dowolnym momencie na żądanie moich Przyjaciół testom na obecność alkoholu, narkotyków, leków itp.
 14. Zobowiązuję się powstrzymać się od jakiejkolwiek agresji słownej i fizycznej oraz reagować na nią upomnieniem względem innych osób, korzystających ze wsparcia Fundacji i informować moich Przyjaciół o przypadkach takiego zachowania.
 15. Zobowiązuję się powstrzymać od używania wulgaryzmów i reagować na nie upominaniem innych osób, korzystających ze wsparcia Fundacji.
 16. Zobowiązuję się do podjęcia działań zmierzających do rezygnacji z palenia papierosów.
 17. Podczas pobytu pod opieką Fundacji powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych i nie będę nawiązywać relacji intymnych z innymi osobami, korzystającymi ze wsparcia Fundacji, Wolontariuszami lub Osobami Zainteresowanymi działalnością Fundacji.
 18. Zobowiązuję się przebywać na terenie mieszkania readaptacyjnego, w którym zostanę umieszczony, w godzinach 22.00-06.00, w przypadku podjęcia pracy zarobkowej lub sytuacjach losowych zobowiązanie to może zostać zmienione po uprzednim ustaleniu tego z moimi Przyjaciółmi.
 19. Wyrażam zgodę przeprowadzenie przez moich Przyjaciół kontroli w zajmowanych przeze mnie lokalach oraz na przegląd wszystkich moich rzeczy osobistych w każdym momencie.
 20. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za moje rzeczy osobiste.
 21. Nie będę brać bez zgody moich Przyjaciół rzeczy stanowiących własność Fundacji.
 22. Zobowiązuję się wypełniać powierzone mi przez moich Przyjaciół funkcje na rzecz Społeczności Fundacji, wykonywać zlecone mi czynności, przyjmuję do wiadomości, iż za wykonywaną pracę nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie, a wytworzone dobra są własnością Fundacji, służącą rozwijaniu jej działalności.
 23. Zobowiązuję się do czynnego podejmowania działań, mających na celu uzyskanie środków na utrzymanie się (np. współpraca z MOPS, PUP, podjęcie pracy zarobkowej).
 24. W przypadku posiadania jakiegokolwiek dochodu, zobowiązuję się do partycypowania w kosztach utrzymania osób korzystających ze wsparcia Fundacji poprzez wpłatę ustalonej w danym okresie kwoty.
 25. Przyjmuję do wiadomości, iż w związku z wydaleniem ze Społeczności Fundacji, mogę skorzystać ze wsparcia w umieszczeniu mnie w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień na terenie kraju i do czasu najbliższego terminu wyjazdu pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania ze wsparcia Fundacji, jednocześnie odmowa skorzystania z takiej formy pomocy uprawnia Fundację do odmowy udzielenia mi jakiegokolwiek wsparcia.
 26. Brak zgody na którąkolwiek z powyższych zasad uniemożliwia korzystanie ze wsparcia Fundacji w prowadzonych przez nią mieszkaniach readaptacyjnych.
 27. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad powoduje wydalenie z mieszkań readaptacyjnych, prowadzonych przez Fundację – dla dobra innych osób, korzystających z jej wsparcia.