Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

wpis w: Dokumenty | 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ Z/S W CHORZOWIE

ZA OKRES OD 01/01/2014 DO 31/12/2014

 1. Nazwa Fundacji: Chrześcijańska Fundacja Wiara Nadzieja Miłość

 2. Adres siedziby: ul. Wita Hankego 7/5, 41-500 Chorzów

 3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23-03-2014 r.

 4. Nr KRS: 0000498490

 5. Nr identyfikacyjny REGON: 243552547

 6. Prezes Fundacji: Frankowski Krzysztof, zam. ul. Tysiąclecia 88/200, 40-871 Katowice

 7. Skarbnik: Stępkowska Daria, zam. ul. Michałkowicka37/4, 41-100 Siemianowice Śląskie

 8. Cele statutowe Fundacji:

  – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  – działalność charytatywna

  – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  – działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

  – ochrona i promocja zdrowia;

  – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

  – promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  – działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

  – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

  – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  – nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

  – wypoczynek dzieci i młodzieży;

  – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

  – ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

  – turystyka i krajoznawstwo;

  – porządek i bezpieczeństwo publiczne;

  – upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji;

  – ratownictwo i ochrona ludności;

  – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  – upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

  – działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  – promocja i organizacja wolontariatu;

  – pomoc Polonii i Polakom za granicą;

  – działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

  – promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

  – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

  – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

  – działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

  Fundacja w poprzednim roku realizowała cele statutowe z zakresu pomocy osobom bezdomnym, ubogim, osadzonym w więzieniach a także z zakresu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom dysfunkcyjnym dotkniętym różnymi patologiami. Pomoc realizowana była poprzez wsparcie materialne, rzeczowe oraz budowanie więzi duchowej z podopiecznymi. Środki finansowe i rzeczowe dobra materialne pozyskiwane były od darczyńców. Ponadto Fundacja dla realizacji celów statutowych wynajmuje lokal przy ul. 3 Maja 17/3 w Chorzowie z przeznaczeniem na tymczasowe mieszknie dla bezdomnych.

 2. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 3. Uzyskane przychody obejmują wyłącznie środki uzyskane od osób prywatnych:

  – darowizny pieniężne: 11945,00 zł

  – darowizny rzeczowe: 9758,19 zł

  – zbiórka makulatury: 50,00 zł

  RAZEM: 21753,19 zł

 4. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie raelizowała odpłatnych świadczeń w ramach zadań statutowych.

 5. Koszty poniesione na realizację celów statutowych: 9287,75 zł

  Koszty administracyjne: 3056,62 zł

 6. Fundacja nie zatrudniała w 2014 r. żadnych pracowników.

 7. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

 8. Fundacja posiadała na koniec 2014 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym w banku BGŻ w kwocie: 2103,65 zł.

 9. Fundacja nie nabywała w 2014 r. żadnych obligacji, udziałów, akcji, nieruchomości oraz środków trwałych. Środki trwałe, stanowiące majątek Fundacji pochodzą z funduszu założycielskigo (materac rehabilitacyjny) oraz z darowizny (samochód ciężarowy Nissan).

 • Aktywa Fundacji: 10886,82 zł

Zobowiązań brak.

 1. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

 2. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych i zgodnie z prawem w terminie do 31 marca 2015 r. złożyła zeznanie podatkowe CIT-8 wraz z załącznikami.

 3. W 2014 roku w Fundacji nie prowadzono żadnej kontroli.

 4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

——————————————————————————————————————

Chorzów 10/06/2015