DZIAŁAMY W JEDNOŚCI

wpis w: Wydarzenia | 0

“Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».”

(Ewangelia według Jana 4:34-38)

“Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».”

(1 List do Koryntian 12:12-21)

Członkowie Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach, którzy od wielu miesięcy posługują podczas codziennych spotkań Podopiecznym Fundacji, przebywającym w mieszkaniach readaptacyjnych, a od niedawna również poprzez prowadzenie niedzielnych spotkań, pragną rozszerzyć swoją działalność ewangelizacyjną na teren Siemianowic Śląskich, a jednocześnie służyć tam poprzez wspieranie bliźnich w potrzebie w różnorodny sposób. Jako organizacja religijna mieli problem w uzyskaniu lokalu dla realizacji swoich celów. Mając na sercu potrzebę współpracy chrześcijan w dziele ewangelizacji społeczeństwa polskiego i otaczanie bliźnich Bożą miłością poprzez czyny miłosierdzia względem potrzebujących, wsparliśmy ich starania o uzyskanie lokalu i jeżeli Bóg będzie przychylny temu dziełu i otrzymamy lokal w Siemianowicach Śląskich, członkowie Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach stworzą tam miejsce podobne do naszej Świetlicy – osoby potrzebujące będą tam mogły wykąpać się, wyprać swoją odzież, pożywić się, uzyskać wsparcie duchowe i z różnego zakresu poradnictwa.

Wszystkich chętnych do wsparcia tejże Wspólnoty z dziele, do jakiego Bóg skłania ich serce, zapraszamy do współpracy z nimi. Pamiętajmy, że działając zgodnie z natchnieniem Ducha Bożego, zachowując JEDNOŚĆ w głoszeniu Dobrej Nowiny o łasce Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie sprawiamy, że Boże Królestwo już teraz jest pośród nas i właśnie w ten sposób stajemy się światłem dla tego świata. Pamiętajmy także, że “wiele mogą modlitwy sprawiedliwych” i właśnie poprzez nasze aktywne działanie w sferze materialnej i mentalnej pośród ludzi, żyjących według ludzkich prawideł i w pętach słabości i grzechu, stajemy się solą tej Ziemi. Jeżeli więc usłyszysz w sobie wezwanie Ducha Bożego do jakiejkolwiek posługi, pójdź za Nim i niechaj chwała zostanie oddana Bogu przez każde stworzenie!